0212 286-4747
Ağaoğlu 1453 Sitesi T4a Blok Kat -9 D:121
info@plusgayrimenkul.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Plus Gayrimenkul- Mustafa Aksöz Kişisel Veriler Politikası

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/ sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme şekilleri:

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Paylaştığınız kişisel veriler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı RG’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli:

Kişisel verileriniz, Firmamız internet sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması:

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve  yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması:

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz.

Plus Gayrimenkul-Mustafa Aksöz çalışanları ile yaptığım görüşmeler,

Plus Gayrimenkul-Mustafa Aksöz’e yaptığım işlem başvuruları,

Plus Gayrimenkul-Mustafa Aksöz ile akdettiğim her türlü sözleşmeler kapsamında ve sair şekillerde temin edilen kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine muvafakat ederim.

Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım bir sayfadan oluşan işbu bilgilendirme yazısı ve muvafakat namenin bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.